Neurotieteet ja sensomotoriikka

Löydä ja hyödynnä piilossa oleva hyvä

Neurotiede tarkoittaa tieteenalaa, joka tutkii hermoston toimintaa ja rakennetta. Monet neurotieteet on luettu biologian alaksi. Nykyisin neurotiede käsitetään monitieteiseksi alaksi. Neurotiede onkin laajentunut kattamaan kaiken kokeellisen ja teoreettisen tutkimuksen, joka koskee eliöiden keskus- ja ääreishermostojen toimintaa ja rakennetta.

Työelämän näkökulmasta neurotiede antaa vastauksia ja välineitä ymmärtää, mitä aivoissa tapahtuu ja miten tunne ja ajatteluprosessit toimivat. Kyse on siitä, miten mieli ja älykäs käyttäytyminen voidaan selittää aivojen hermosolujen toiminnan kautta. 

Sensomotoriikan avulla selvitetään hermoston tilaa ja kuntoa. Hermoston toimivuus vaikuttaa paitsi motorisiin suorituksiin myös kognitiivisiin kykyihin ja tunteisiin sekä niiden säätelyyn. Toimiva sensomotoriikka mahdollistaa aistien, aivojen, tukirangan ja hermolihasjärjestelmän yhteistyön.
Nykyään tiedämme, että tämä hermoston ja aivojen välinen vuorovaikutus ohjaa motoristen toimintojen ohella myös henkisiä voimavaroja, sillä se korostaa yksilön persoonallisuuden piirteitä ja tapoja käyttäytyä varsinkin yllättävissä ja stressaavissa tilanteissa.
Kun ymmärrämme hermoston vaikutuksen ihmisen käyttäytymiseen, myös yksilön vahvuuksien sekä voimavarojen kokonaisvaltainen hyödyntäminen mahdollistuu ja käsitys yksilöllisyydestä saa aivan uusia merkityksiä. 

Neuropsykologian väitöskirjaa viimeistelevä kirjailija Jussi Valtonen on kirjoittanut painavan ja viisaan aikalaisromaanin –Hei eivät tiedä mitä tekevät -  joka palkittiin  Finlandia palkinnolla vuonna 2014. 
Kirja ottaa kantaa myös psyyken muokkaamiseen, neurotieteisiin, lääketeollisuuden armottomuuteen ja mainosmaailman jatkuvaan yksilöitymiseen. 

“ Uusi molekyylihän oli sikäli poikkeuksellinen, että kun monet lääkkeet keksittiin vahingossa ALTTIUS- molekyyli kehitettiin sen perusteella mitä aivojen toiminnasta tiedettiin. Neurotieteissähän oli avautunut kokonaan uusi maailma kymmenen viime vuoden aikana. Rebecca varmaan olikin fiksuna aikaansa seuraavana nuorena perillä tästä. Tiedemiehet olivat kehittäneet molekyylin nimenomaan supertarkasti hienosäätäjäksi juuri niihin vastaanottaja haaroihin, joiden tiedettiin yskähtelevän, kun vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa tuli ongelmia.”

Kun haluat olla ensimmäisten joukossa!

Neurotieteen sovellutukset ovat vähitellen ihmisten arjessa. Olemme jatkuvasti pyrkineet etsimään käytännön sovellutuksia neurotieteiden tuomiseksi käytäntöön. Useamman vuoden ajan monet urheilijat ovat menestymisellään osoittaneet,  mistä sovellutuksista on hyötyä. 

Easy Living Oy on parin viime vuoden aikana kehittänyt ensimmäisenä Suomessa neurotieteen uusimpia sovellutuksia ja sensomotoriikkaa johtamiskoulutuksessa.  Ilmoittaudu ja tutustu koulutukseemme.